utdanning

Vil legge ned landets eneste utdanning i tannteknikk

Få studenter og dyr utdanning. Det er årsaken til at OsloMet har satt i gang en prosess for å legge ned landets eneste utdanning for tannteknikere. Fagmiljøet er opprørt.

Studieleder Trude Myhrer hadde fredag ettermiddag undervisning på tannteknikerutdanningen ved OsloMet. Den er eneste av sitt slag i landet.
Publisert

Det er kun OsloMet som utdanner tannteknikere her i landet. En tanntekniker lager tannproteser til pasienter som har skadet eller mistet tennene, det kan være tannerstatninger som kroner, broer og avtagbare gebiss.

Nå har universitetsledelsen satt i gang en prosess for å få lagt ned bachelorutdanningen. Allerede står det på OsloMets nettsider at studiet ikke tilbys i 2024.

Alarm i fagmiljøet

I fagmiljøet på bachelor i tannteknikk er bekymringen stor.

— Helt uakseptabelt og synd for samfunnet, sier studieleder Trude Myhrer.

Også Norges Tannteknikerforbund og Tannlegeforeningen reagerer på at OsloMet vil legge ned utdanningen av tannteknikere. 

— Dette er den eneste utdanningen av tannteknikere vi har i Norge. Det er også her de godkjenner personell som har sin utdanning fra utlandet. Vi reagerer kraftig på at OsloMet vurderer en slik nedleggelse, sier Bjørn Erik Markmanrud, styreleder i Tannteknikerforbundet til Khrono.

Ikke endelig vedtatt

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Silje Fekjær, presiserer likevel at det ikke er fattet noe vedtak om nedleggelse ennå. Det er det eventuelt universitetsstyret som gjør.

— Fakultet for helsevitenskap er bedt om å starte en nedleggingssak for denne utdanningen. Det betyr at det skal lages et grunnlag for beslutningen om hvorvidt utdanningen skal nedlegges. Bakgrunnen for denne saken er det over tid har vært krevende å tilby dette studiet, blant annet på grunn av at det er en ressurskrevende utdanning med få studenter og et lite fagmiljø, sier Fekjær.

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Silje Fekjær.

Hun legger til at saken skal behandles i organer på flere nivåer der blant annet representanter for fagforeningene og de ansatte og studentene på OsloMet er representert. 

 I og med at tannteknikk er en nasjonal utdanning som bare tilbys ved OsloMet, har ikke universitetet en forpliktelse til å tilby den?

— Det stemmer at tannteknikk er en nasjonal utdanning som bare tilbys ved OsloMet, og det er et moment som må tas med i vurderingen, sier Fekjær.

Veldig overrasket

— Vi ble veldig overrasket over at rektor starter en nedleggingssak når dette er den eneste utdanningen for tannteknikere i landet. Vi mener det er en ansvarsfraskrivelse, sier studieleder Trude Myhrer.

— Det stemmer at vi er et lite fagmiljø, men et veldig viktig et. Samfunnet er lite tjent med at det ikke skal utdannes tannteknikere her i landet, sier hun.

Myhrer viser til at kandidatene raskt kommer i jobb, ifølge kandidatundersøkelser, og at det er manko på tannteknikere rundt i landet.

Arbeidet med tannproteser krever godt håndverk.

Stort frafall

Hvis nedleggingen blir gjennomført, vil det siste kullet gå ut fra utdanningen i juni 2026.

Noe av bakgrunnen for nedleggingssaken er at det er stort frafall på utdanningen, som har opptak i to av tre år. I 2022 gikk det derfor ikke ut noen, men i 2021 ble det uteksaminert 10 og året før 14, langt under Kunnskapsdepartementets mål om at det skal utdannes 20 per år.

Søkertallene er derimot gode med 102 førstevalgssøkere til 32 studieplasser i 2023.

— Vi har høyt frafall, og noe av grunnen er at det viser seg at mange har valgt feil utdanning. Det er også en del som har språkproblemer, siden vi har mange med utenlandsk bakgrunn, sier Myhrer.

Ville til UiO

Hun hadde ønsket at utdanningen kunne fått anledning til å gjøre en grundigere vurdering av søkerne på forhånd for å finne de som passer inn. Dette har de fått nei til av OsloMet av ressurshensyn, forteller hun.

I flere år var det planen å overføre utdanningen i tannteknikk til det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO), men UiO har sagt nei.

Trude Myhrer mener det hadde vært en stor fordel om utdanningen kunne overføres til UiO for slik å samle alle fagmiljøene innen tannhelse.

— Det hadde også gjort det mer attraktivt for studentene våre å være i et miljø sammen med andre tannhelseutdanninger, sier hun.

Fagmiljøet på OsloMet vurderer i dag mange søknader om autorisasjon fra utenlandske tannteknikere. Det kommer omtrent like mange slike søknader hvert år som det utdannes på OsloMet.

— Hvis vår utdanning forsvinner, hvem skal behandle disse søknadene da? Og ønsker vi å fylle vårt behov for helsepersonell ved å ta fra andre land? Det advarte Helsepersonellkommisjonen mot, påpeker hun.

— Kraftig underfinansiert

Ved Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er dekan Tiril Willumsen bekymret for situasjonen og at tannteknikerutdanningen står i fare.

— Vi trenger å utdanne tannteknikere i Norge, og vi trenger at utdanning av tannteknikere følger og er en del den vitenskapsbaserte fagutviklingen vi har i norsk odontologi, understreker Willumsen.

Her er hun opptatt av beredskap, men også miljø.

— I dag sendes mye tannteknikk med fly tur-retur Kina. Vi kan ikke fortsette med dette, sier dekanen.

Men når det er sagt, så forstår også dekanen de utfordringer OsloMet har.

— Det å utdanne innen våre fag, det være seg tannleger eller tannteknikere, er dyre utdanninger. Det kreves akademisk kompetanse og mye dyrt utstyr og treningsmuligheter. Vi har sett en økende tendens til at disse utdanningene blir underfinansiert, sier Willumsen.

Hun legger til:

— Slik det er i dag, er det å utdanne tannteknikere et underskuddsforetak. OsloMet har gjort en heroisk innsats her gjennom mange år. Man må hente ressurser fra andre utdanninger for å klare å opprettholde nivået på utdanningen. Denne problemstillingen må adresseres til Kunnskapsdepartementet, sier Willumsen.

— Det har vært snakk om en samlokalisering når et eventuelt nytt odontologibygg kommer?

— Ja, men det vil ikke være aktuelt hvis det ikke skjer noe med finansieringen av denne utdanningen. Vi har ikke andre ressurser å hente midler fra slik situasjonen er i dag, sier Willumsen.

«Et tragisk utfall for det norske folk»

Styreleder Bjørn Erik Markmanrud i Tannteknikerforbundet forteller at de har sendt brev til både OsloMet, og de aktuelle departementene, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.

Han legger til at de er kjent med at endelig vedtak ikke er gjort, men forslaget vekker sterk bekymring.

— Dette er jo også en profesjonsutdanning med over 100 års «fartstid» bak seg. Dette vil gi et tragisk utfall for det norske folk. Det er tannteknikerne som lager tannerstatninger, kroner, broer, reguleringselementer og mye mer, sier Markmanrud.

Han legger til at Helsepersonellkommisjonen anbefaler at Norge selv utdanner det helsepersonell som Norge har behov for, og at Norge har også gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å ikke tappe andre land for deres helsepersonell.

— Dessverre har jo Finansdepartementet stoppet planen om et nytt bygg for odontologi ved Universitetet i Oslo. Dette kunne ha huset både tannlege, tannpleie og tannteknikk. Det er gjort flere steder i Sverige med stor suksess. Derfor har vi også kopiert inn Finansdepartementet i vår bekymringsmelding, sier Markmanrud.

— Avgjørende

Også Tannlegeforeningen (NTF) har sendt brev til aktuelle departementer og OsloMet. 

— NTF ser med stor bekymring på mulig nedleggelse av utdanningen, da dette vil påvirke både pasientene, tannhelsetjenesten og tilgangen på kvalifisert personell negativtheter det i en nyhetsmelding fra foreningen.

De trekker fram at utdanningen ved OsloMet er den eneste i Norge og er avgjørende for å opprettholde en stabil forsyning av tannteknikere, som er essensielle for å sikre forsvarlig tannbehandling og pasientomsorg. 

— Nedleggelse vil føre til økt avhengighet av utenlandske leverandører, økt miljøbelastning og svekket beredskap i tannhelsetjenesten. NTF har derfor sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi oppfordrer til å unngå nedleggelse og sikre norsk utdanning av tannhelsepersonell av hensyn til pasientsikkerhet og landets beredskap, heter det i nyhetsmeldingen fra foreningen.

Her kan du lese brevet de har skrevet.

Tannteknikk er et teknisk helsefag der godt håndverk er viktig.

 

Powered by Labrador CMS