Debatt ● Tove I. Wigen og Anne Rønneberg

Dårlig munnhelse kan føre til ungt utenforskap

Regjeringens arbeid med å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv bør inkludere odontologiske perspektiver. Vi er klare for å bidra i et tverrfaglig samfunnsoppdrag.

Samfunnsoppdraget Inkludering av barn og unge er en gylden mulighet til å kunne inkludere odontologiske forskningsgrupper og odontologisk perspektiv, mener kronikkforfatterne. Målet er å sammen bidra i å forhindre et ungt utenforskap.
Samfunnsoppdraget Inkludering av barn og unge er en gylden mulighet til å kunne inkludere odontologiske forskningsgrupper og odontologisk perspektiv, mener kronikkforfatterne. Målet er å sammen bidra i å forhindre et ungt utenforskap.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Prorektor for forskning, Åse Gornitzka og prodekan for forskning ved SV-fakultetet, Tore Nilssen, skriver i Khrono at UiO er klare til å bidra med ny forskning, innovasjon og forslag til hvordan design for et samfunnsoppdrag vedrørende inkludering av barn og unge bør se ut. Det beskrives videre at det er ønskelig å mobilisere alle relevante miljøer til faktisk å løse samt identifiserte komplekse samfunnsutfordringer, som i dette tilfellet er inkludering av barn og unge med mål om å redusere problemet med ungt utenforskap i Norge. 

Dette er viktig arbeide, slik det påpekes, og nøkkelfaktorer blir beskrevet med viktigheten av tverrfaglige forskningsgrupper ved universitetene og å møtes og jobbe sammen på tvers.

I den anledning vil vi som jobber med barn og unge i et odontologisk perspektiv komme med et initiativ.

Barn og unges munn- og tannhelse er en viktig del av generell helse, trivsel og velvære. En tverrfaglig tilnærming for å fremme barns helse og livskvalitet, både innen forskning og klinisk tjeneste er viktig, og må inkludere de odontologiske fagområdene i et helhetlig helseperspektiv for barn og unge. Dette er viktig i et livsløpsperspektiv, men også for å forhindre et ungt utenforskap. 

Gornitzka og Nilssen foreslår at de etablerte tverrfaglige forskningsmiljøene ved universitetene fremstår som en egnet arena for å kunne møtes og jobbe sammen på tvers. Vi mener dette er en gylden mulighet til å kunne inkludere odontologiske forskningsgrupper og odontologisk perspektiv, slik at vi sammen kan bidra i å forhindre et ungt utenforskap.

De som jobber i Den offentlige tannhelsetjenesten er blant det helsepersonellet som oftest ser alle barn regelmessig gjennom hele oppveksten. Tall fra SSB viser at det i 2022 var 95,3 % i alderen 1—18 år «under tilsyn» av den offentlige tannhelsetjenesten (SSB). Odontologisk forskning har vist at nettopp denne regelmessige kontakten setter Den offentlige tannhelsetjenesten i en unik situasjon til å kunne forebygge tannsykdom, men også kunne avdekke både omsorgssvikt og andre typer barnemishandling som igjen kan bidra til utenforskap.

Det finnes en klar sammenheng mellom dårlig munnhelse og utenforskap. En dårlig munnhelse kan hindre mennesker i å delta i sosiale sammenhenger, da det er en tilstand som ofte er forbundet med både skam og stigmatisering. Det forebyggende arbeidet med å ivareta god munnhelse tidlig i livet, blir derfor et viktig bidrag for å forhindre et vedvarende utenforskap resten av livet.

Økt forekomst av alvorlig karies er bekymringsfullt hvis det ikke foreligger opplysninger om alvorlig/kronisk sykdom eller andre tilstander kan forklare en sammenheng. Barn som får påvist karies (hull i tennene) i førskolealder har økt risiko for å få karies i permanente tenner og ha et livslangt behov for vedlikehold av behandling (fyllinger). Barn som blir fulgt opp på Statens Barnehus grunnet ulike typer barnemishandling er vist å ha mere karies og flere «ikke-møtt til oppsatt time» enn matchende kohort, og der det var mistanke om seksuelle overgrep, hadde barna mere karies og fyllinger i permanente tenner enn de undersøkt med mistanke om fysisk vold.

Det forebyggende arbeidet med å ivareta god munnhelse tidlig i livet, blir derfor et viktig bidrag for å forhindre et vedvarende utenforskap resten av livet.

Wigen og Rønneberg

Barn som lever under omsorgssvikt, har også ofte grader av «dental neglect» som vil påvirke barna. Videre viser forskning at barn i flyktningleirer har svært dårlig munn- og tannhelse med både infeksjoner, abscesser og mye alvorlig karies. Dette påvirker barnas generelle helse i stor grad og medfører også smertetilstander. Det er derfor viktig med en helhetlig ivaretakelse, da disse barna blant annet kommer til Norge.

I Nasjonalt forløp for barnevern — kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus, har man sett viktigheten av å inkludere munn- og tannhelseundersøkelser for en helhetlig ivaretakelse av utsatte barn og unge. Dette arbeidet må tas videre inn i regjerings satsing vedrørende samfunnsoppdrag.

Vi som jobber med barn og unge i forbindelse med ulike odontologiske problemstillinger, ønsker et styrket tverrsektorielt samarbeide. Dette er nødvendig for å ivareta en helhetlig oppfølging av det enkelte barn og ungdom for å kunne avdekke ulike tilstander som kan føre til ungt utenforskap og videre gi utfordringer som varer livet ut.

Powered by Labrador CMS