Debatt osland, Berget, Gjesvik, Gubrium, Wærdahl

Flytt campus Kjeller til Lille­strøm

Tre grep for å redusere de negative virkningene av å legge OsloMets campus Romerike til Lillestrøm.

Blant styreflertallets argumenter for å legge nye OsloMets campus Romerike til Lillestrøm var byens egenskaper som transportknutepunkt og mulighetene for et godt studentmiljø.

Blant styreflertallets argumenter for å legge nye OsloMets campus Romerike til Lillestrøm var byens egenskaper som transportknutepunkt og mulighetene for et godt studentmiljø.

Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I snart to år har OsloMet arbeidet med konsekvensene av benkeforslaget som fikk knapt flertall i universitetsstyret 12 mars 2020: Avvikling av campus Kjeller og etablering av et nytt fullverdig campus på Romerike.

Tre av fakultetene, Helsevitenskap, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning og internasjonalisering, har gått inn for ny lokalisering ved A-hus i Lørenskog. Fakultet for Teknologi, Kunst og Design har ønsket å prioritere intelligent helse satsing på Romerike, og også vurdert A-hus som den mest naturlige partneren for det.

Samtidig har de – som flere av oss andre - understreket det problematiske ved å flytte på studieprogrammer og ansatte fra Pilestredet.

Trass i forankringen til A-hus i universitetsdemokratiet, gikk studentrepresentantene og et flertall av ansattrepresentantene i universitetsstyret inn for nyetablering i Lillestrøm. Resultatet av benkeforslaget var et knapt flertall på 6 mot 5 stemmer i styremøtet 8. desember.

I debatten la flertallet vekt på Lillestrøm som transportknutepunkt og mulighetene for et godt studentmiljø. Samtidig la de til grunn at de faglige synergiene, herunder samarbeidet med A-hus, også kunne utvikles innen Lillestrømalternativet. Alternativet er imidlertid lite utredet.

Og diskusjonen har i liten grad tatt hensyn til situasjonen for ansatte i Pilestredet ved eventuelt storstilt innflytting fra Kjeller til Pilestredet og eventuell storstilt utflytting av studier og arbeidsplasser fra Pilestredet til Lillestrøm. Det eneste som vel nå er klart er at sykepleierutdanningen på Kjeller flyttes til Lillestrøm.

En overordnet målsetting for OsloMet i den situasjonen som nå har oppstått, må være å redusere negative virkninger av vedtaket for ansatte og studiemiljø i Pilestredet, samtidig som en realiserer styreflertallets intensjon om fullverdig campus på Romerike. Dette kan trolig best gjøres ved følgende grep:

1) Flytt all nåværende aktivitet ved campus Kjeller til nye campus Lillestrøm. Slik ivaretas styreflertallets vektlegging av studieplasser (og dermed arbeidsplasser) og studentmiljø.

Da kan vi også komme oss ut av den tidsklemma som nå har oppstått i forhold til nyetablering på Romerike, og samtidig påbegynne det sårt tiltrengte arbeidet med utviklingen av campus Pilestredet innen forutsigbare rammer.

2) Bygg på det resterende mulighetsrommet fra konseptutredningen om A-hus for å utvikle et nytt campus med faglige synergier. I Lillestrøm-alternativet er det Fakultet for Helsevitenskap og Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD) som har fast tilstedeværelse.

Med beslutningen om å flytte campus Kjeller til Lillestrøm kan de gjøre trinnvise og gradvise grep som imøtekommer denne strategien, uten for store umiddelbare konsekvenser for eksisterende utdanninger som nå er lokalisert i Pilestredet. Og der en ser faglige gevinster som er større enn omlokaliseringsulempene.

3) Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering bør bygge videre på de planer de allerede har utviklet i retning av A-huskonseptet, som nå kan knyttes til Lillestrøm. Dermed kan også vi fortsette å ha oppmerksomheten rettet mot nye faglige synergier og muligheter, og unngå å bli låst i interne stridigheter der grupper av ansatte innen og mellom fakultetene settes opp mot hverandre i en storstilt flytteprosess.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS