Debatt ● De norske vitenskapsakademiene

Vi understreker betydningen av et sterkt og uavhengig Forskningsråd

De norske vitenskapsakademiene med felles uttalelse: Her er fire momenter til hvorfor det er viktig at Forskningsrådet holdes samlet, uavhengig og opptatt av grunnforskning.

De norske vitenskapsakademiene har gått sammen om en felles uttalelse i forbindelse med den forestående gjennomgangen av forskningssystemet i Norge. Her fra Det Norske Videnskaps-Akademi, som ligger i Oslo.
De norske vitenskapsakademiene har gått sammen om en felles uttalelse i forbindelse med den forestående gjennomgangen av forskningssystemet i Norge. Her fra Det Norske Videnskaps-Akademi, som ligger i Oslo.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I en verden der ressursene er begrenset, er det nødvendig å prioritere. Innenfor forskningen må vi prioritere de beste, og dette sikrer vi best gjennom åpne utlysninger av forskningsmidler. Dette er noe Forskningsrådet har jobbet med i lang tid, inkludert å forbedre systemet for å vurdere slike søknader.

Nasjonal konkurransearena:

Gjennom å være en nasjonal konkurransearena for grunnforskningen spiller Forskningsrådet en svært viktig rolle. Det er viktig å støtte og sikre tilstrekkelig finansiering av grunnforskningen uavhengig av fagfelt. Denne støtten er avgjørende for at kunnskapen i neste omgang kan tas i bruk gjennom nyskaping, og for at norske fagmiljøer skal posisjonere seg best mulig mot EU. Fraværet i Norge av store private stiftelser sammenlignet med Danmark og Sverige gjør på mange måter Forskningsrådets rolle enda viktigere. 

De norske vitenskapsakademiene ønsker at Forskningsrådets nasjonale rolle som konkurransearena må beholdes. Dette er ikke tiden for å diskutere om Forskningsrådet skal deles opp i mindre enheter.

Nysgjerrighetsdrevet forskning:

Historien viser at investering i grunnforskning er et viktig virkemiddel for økt nyskaping. Det er derfor viktig å se grunnforskningen som en del av satsingen på nyskaping. Rammen til grunnforskningen og FRIPRO bør derfor bør styrkes. Vi vil særlig fremheve betydningen av Sentre for fremragende forskning. Gjentatte evalueringer har bekreftet hvor viktige og suksessrike disse sentrene har vært, og det er derfor sentralt å styrke dette virkemiddelet fremover.

Tematisk orientert forskning:

En stor andel av Forskningsrådets ressurser går til tematisk orientert forskning. Denne forskningen skal være samfunnsaktuell og håndtere viktige utfordringer Norge og verden står foran. Det er svært viktig at tematisk forskning er så fri som mulig fordi dette bidrar til høyest mulig kvalitet i forskningen. Tematiske utlysninger bør sikre tilstrekkelig bredde i problemstillinger og metode. Det vil også være et viktig virkemiddel for å styrke flerfaglige og nyskapende tilnærminger til et tema. 

De norske vitenskapsakademiene ønsker å sikre tilstrekkelig frihet for forskere til å forfølge sine interesser innenfor den tematiske orienterte forskningen (nasjonalt og mot EU). Det betyr at utlysninger bør være så brede som mulig for å kunne treffe flest mulige fagfelt og problemstillinger. Med andre ord bør det være lite politisk initiert forskning utover at man peker på noen generelle områder der man ønsker mer forskning. Forskningen skal ikke detaljstyres av politikk eller samfunnstrender, da forringes kvaliteten og dermed også relevansen.

Forskningspolitisk rådgiver:

Forskningsrådet besitter stor kompetanse på alt fra karriereutvikling til EU og nyskaping. Dette er kompetanse som de enkelte departementene ikke har, og derfor er det essensielt at de kan bruke Forskningsrådet til å gi kunnskapsbaserte forskningspolitiske råd. 

Forskningsrådet bør være relativt fristilt når det gjelder å gi forskningspolitiske råd uavhengig av det politiske ståstedet til skiftende regjeringer. Regjeringens privilegium er å fatte politiske beslutninger, men rådene den får bør være preget av størst mulig faglighet. Dette bør også ses i sammenheng med en generell satsing på vitenskapsrådgivning («science advice»). De norske vitenskapsakademiene ønsker at Forskningsrådet gjenopptar sin rolle som en relativt uavhengig forskningspolitisk rådgiver.

 

Signert av:

Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi

Academia Europaea, hub-Bergen

Agder Vitenskapsakademi

Akademiet for Yngre Forskere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Det Norske Videnskaps-Akademi

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Vitenskapsakademiet i Stavanger

Powered by Labrador CMS