varsling

Kjefting, læringsmiljø — og ros. Dette varslet ansatte og studenter om i 2023

Nær 500 varsler kom inn til universiteter og høgskoler i 2023. Varslene varierer fra svært alvorlige til kuriøse. 

Av og til krasjer samarbeidet mellom kolleger. I 2023 ble det blant annet varslet om kjefting, ordbruk og trakassering
Publisert Oppdatert

I underkant av 500 varsler ble sendt inn av studenter og ansatte til de ulike varslingskanalene i fjor. Khrono har bedt 21 universiteter og høgskoler om å gi oss en oversikt over hvem som varsler og hva de varsler om. 

Varslene varierer fra alvorlige anklager om trakassering til positive tilbakemeldinger og ros. Nesten 10 prosent handler om seksuell trakassering, noe Khrono har omtalt tidligere. 

Fakta

Universiteter og høgskoler fikk nesten 500 varsler i 2023

Dette er varsler Khrono har fått tilsendt fra de høyere utdanningsinstitusjonene. Ikke alt blir fanget opp, så det reelle antallet er nok høyere* 

Her er varslene som kom inn i fjor:

 • NTNU 80 (39 vurdert som faktiske varsler)
 • OsloMet 11
 • Universitetet i Sørøst-Norge 40 (trolig flere meldt direkte til leder)
 • Universitetet i Oslo ca 50 (uklar oversikt)
 • Universitetet i Bergen 55 (kun studentvarsler)
 • UiT 38
 • Nord universitet 5
 • Høgskulen på Vestlandet  12
 • Universitetet i Agder 78 (inkluderer mange HMS-meldinger)
 • Kunsthøgskolen i Oslo 1
 • NMBU 14
 • Samisk høgskole 2
 • UiS 11
 • Norges musikkhøgskole 18 (12 om inneklima og renhold)
 • Høgskulen i Volda 8
 • Norges idrettshøgskole 0
 • Norges Handelshøyskole 9 (alle varsler fra ansatte er ikke med)
 • Høgskolen i Innlandet 20
 • Høgskolen i Østfold 27
 • Høgskolen i Molde 1
 • Arkitektur- og designhøgskolen: 2
 • * Dette er varsler sendt inn, hva som regnes som reelle varsler etter formell behandling, er uvisst. 

Vil ha både ris og ros

Universitetet i Oslo fikk inn 41 varsler i fjor. Blant annet varslet ansatte om uakseptabel atferd, diskriminering, farlig arbeidsmiljø og korrupsjon. Studenter meldte i Si fra-varslingskanalen om forstyrrende og uakseptabel atferd, læringsmiljø og seksuell trakassering. 

Litt overraskende er det at studenter 5 ganger brukte varslingskanalen til å sende inn varsler med positive tilbakemeldinger og ros. 

— Vi oppfordrer til at studentene også gir ros, men har ikke nærmere informasjon om innholdet i de positive tilbakemeldingene, opplyser studiedirektør Hanne Ekeli. 

På universitetets Si fra- nettside står det klart og tydelig: «Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø og trenger ris og ros fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når noe må forbedres. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.»

Ordbruk og kjefting

Ved UiT Norges arktiske universitet kom det inn flere varsler om mulig kritikkverdige forhold i 2023 sammenliknet tidligere år, forteller organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen. 

I alt kom det inn 38 varslinger fra UiT. Blant varslene finner vi trakassering av andre ansatte, ordbruk og kjefting. En ekstern person har varslet mot en ansatt at det var utilbørlig opptreden i samarbeidsforholdet. Studenter har varslet mot krangling og slåssing, og om mobbing og utestenging. 

— Trolig underrapportering

Odd Arne Paulsen ser for seg tre mulige forklaringer til at det er kommet inn flere varsler: Det første er at antall kritikkverdige forhold reelt sett kan ha økt, det andre er at bevisstheten om å varsle er høyere og at det er lettere å varsle. Det tredje er at universitetets oversikt over innmeldte saker er blitt bedre. 

— Vår vurdering er at de to siste typene forklaring har stor betydning. 

Paulsen forteller at det er gjort et arbeid ved universitetet for å bevisstgjøre og gjøre det enklere å melde fra og ta opp saker. De har også gjort forbedringer når det gjelder rapportering og oversikt. 

De seks varslene der student meldte fra om student, sier han antakelig er en underrapportering. 

Varslet på forelesers oppførsel

Ved Universitetet i Agder kom det inn 78 meldinger totalt, men her er det også inkludert en rekke typiske HMS-saker om strømbrudd, bråk, løse lister og heisproblemer. 

7 bekymringsmeldinger kom inn fra studenter om en students skikkethet. 3 studenter meldte fra om mobbing og 3 om diskriminering. Det kom også inn varsel på forelesers oppførsel. 

I Si fra-varslingskanalen for ansatte kom det inn 9 saker om arbeidsmiljø. Stikkord her er ukultur, arbeidspress, prioriteringer og dialog. 

Tallene er ikke justert for tilfeller der undersøkelser viser at forholdet ikke er et varsel om kritikkverdige forhold. Det er også mulig å varsle på flere kategorier. 

Kritiske til læringsmiljøet

Ved Universitetet i Bergen kom det inn 38 varsler fra studenter om læringsmiljøet. Khrono har kun fått varsler fra studenter og det totale antallet er 55. 

Pinar Heggernes er prorektor ved Universitetet i Bergen.

Flere av sakene om læringsmiljø handler om studenter som varsler på ansatte om mangelfull undervisning, flere har varslet om mobbing av student i undervisningssituasjon, mobbing og politisk trakassering. Mange av disse varslene handler også om manglende studieveiledning og informasjon, eller at forelesere ikke møter opp på forelesninger. 

— Universitetet i Bergen oppfatter det som naturlig at en stor del av henvendelsene som kommer inn i Si fra-systemet handler om læringsmiljø, sier prorektor Pinar Heggernes. 

Prorektoren viser til at læringsmiljøet omfatter fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold ved universitetet. 

— En spredning

— Var disse varslene rettet mot noen få undervisere, eller spredt over flere fagmiljø?

— Det er en spredning på tvers av fakultetene, og vi kan ikke se at det er noen fakulteter eller enkeltpersoner som utpeker seg i særlig grad. 

Heggernes opplyser at Si fra-systemet eksisterte før studenters rett til å varsle ble lovfestet i 2022. I utgangspunktet kunne studentene varsle om alt uavhengig av alvorlighetsgrad. Derfor kommer det inn alle typer saker. Ved innmelding tar de alle varslene seriøst og vurderer deretter hva som er varslingssaker og hva som er mindre alvorlige saker. 

Strid om tidsbruk

OsloMet mottok 11 varsler i fjor. Ett av varslene fra november handler om brudd på universitetets retningslinjer og på Hovedavtalen. 

OsloMet fikk 11 varsler, uenighet om tidsbruk var ett av dem.

Varsleren skriver i varselet at ledelsen ved Fakultet for helsevitenskap i mai 2022 skal ha gitt beskjed om at tidsressursene brukt til veiledning av ph.d.-kandidater skal tas fra den tiden som er satt av til forskning og utvikling (FoU). I juni skal fakultetet fått dispensasjon fra å følge universitetets retningslinjer mens saken utredes. 

Varsler mener håndteringa er lovstridig. 

Uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø

NTNU mottok 80 varsler i fjor. Universitetet vurderer at 39 av dem er faktiske varslinger om kritikkverdige forhold. 

NTNU opplyser at flere av varslene omhandler påstander knyttet til arbeidsmiljø. Dette gjelder blant annet varsler rettet mot kolleger og/eller ledere, med påstander om uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. I denne kategorien følger også varsler om trakassering av annen art. 

De registrerte også ett varsel i kategorien «vold/trusler». Dette handler påstander om truende atferd.

Ikke alt er varsler etter loven

Det er typisk for flere universiteter og høgskoler at flere av varslene ikke defineres som varsler om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven eller universitets- og høgskoleloven (UH-loven). 

Ved NTNU gjaldt dette vel halvparten av varslene som kom inn. 

— Mange er ikke klar over hva de kan varsle om etter arbeidsmiljøloven og hva som bør rapporteres inn via andre kanaler, for eksempel som HMS-avvik eller avvik i læringsmiljøet, sier HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes. 

— Nye varslingsrutiner som nettopp er innført skal gjøre det enklere å finne rett kanal. Det som gjenstår er å forenkle navigasjonen på nettsidene om varsling. Målet er at nettsidene skal være ferdig oppdatert før sommeren, opplyser han. 

Arne Kr. Hestnes er NTNUs HR- og HMS-direktør.

Hestnes understreker at det viktigste for NTNU er at både ansatte og studenter faktisk sier fra når de opplever, eller blir utsatt for alvorlige forhold. Eller at de sier fra når de observerer at andre blir utsatt for slike hendelser. 

— At NTNU får kjennskap til slike forhold, og dermed kan håndtere dem, er viktigere enn hvordan vi får beskjed. 

— Vanskelig å vite for studenter

Universitetet i Oslo har samme tilnærming. 

— Studentene oppfordres til å si fra om alvorlige, kritikkverdige forhold, men vi kan ikke forvente at studentene selv kan vurdere om det de sier fra om, må behandles etter varslingsrutiner eller som en klage, sier studiedirektør Hanne Ekeli. 

Ekeli sier det er Si fra-mottaket som vurderer dette og følger opp varslene i henhold til rutinene. Universitetet har nettopp hatt en kampanje for Si fra-systemet til ansatte og studenter for å orientere om ordninga. 

Voldsutøvelse fra medstudent

Også Universitetet i Sørøst-Norge opplyser at varslingsutvalget tar en foreløpig vurdering av om det innkomne varselet skal behandles som et varsel etter arbeidsmiljøloven paragraf 2A-1 eller etter UH-loven paragraf 4-3 b — eller ikke. 

7 av de 21 innkomne varslene til varslingsutvalget ble ansett som varsler i tråd med retningslinjene for kritikkverdige forhold. Uansett utfall blir sakene likevel sendt til ansvarlig leder for forholdet. 

I tillegg kom det inn 10 varsler fra Si fra-systemet og 10 fra WhistleB, som er et anonymt varslingssystem. 

Varsler som ble sendt inn til Universitetet i Sørøst-Norge handlet blant annet om mobbing og trakassering, truende oppførsel fra medstudent og voldsutøvelse fra medstudent. 

Trakassering og utskjelling

Ved Høgskulen på Vestlandet kom det inn 12 varslingssaker i 2023. 

Ett av varslene handlet om trakassering av en ansatt på et allmøte, et annet handlet også om trakassering av en ansatt. I tillegg har enn stipendiat varslet om trakassering fra en veileder. 

Av varsler knyttet til studenter, handler ett om verbal utskjelling og ett om student som varsler mot ansatt knyttet til verbale utsagn i vurdering og sviktende organisering. 

Varsel mot praksisveileder

Ved Universitetet i Stavanger kom det inn 11 varsler om opplevd trakassering. Ingen gjaldt seksuell trakassering. 6 av varslene dreide seg om kritikkverdig atferd fra studenter mot ansatte. I 2 av varslene var det ansatte som varslet mot ansatte. 

Ved Høgskolen i Østfold kom det inn 2 varsler fra student mot praksisveileder med stikkord mobbing. I tillegg meldte varslet 1 student mot praksisveileder om utrygt læringsmiljø i praksisstudier. 1 student varslet mot en ansatt for diskriminering på grunn av etnisitet. 

4 saker som det ble varslet om, handlet om ildspåsettelse eller branntilløp gjennomført av studenter. 1 student varslet mot en annen student for å spre hat på sosiale medier. 

Inneklima og renhold

Ved Høgskolen i Innlandet kom det inn 20 saker. Flere varsler fra studenter dreier seg om manglende inkludering og dårlig behandling av studenter i forbindelse med utforming av høringsbrev. 

Ved Norges musikkhøgskole kom det inn 18 varsler fra studenter. 12 handlet om dårlig luftkvalitet i undervisningsrom og manglende renhold på toalett. 4 omhandlet utfordringer med underviser. Sistnevnte hadde ikke med seksuell trakassering å gjøre. 

Khrono har tidligere fortalt at Si fra-systemet var ute av drift i flere måneder, slik at noen kan ha varslet uten at varslene ble registrert. 

Brudd på regel eller norm

Ved Nord universitet er det en ansatt som har varslet om mulig brudd på Hovedavtalen og drøfting. Totalt fikk de inn 5 varsler. NMBU mottok 14 varsler. 5 av varslene handlet om studenter som varslet på medstudenter. Norges Handelshøyskole mottok 7 varsler fra studenter, der ett av dem er brudd på lovregler eller etiske normer. Høgskulen i Volda fikk inn 8 varsler i fjor og Høgskolen i Molde mottok 1. Arkitektur- og designhøgskolen mottok 2 varsler i 2023, begge var fra studenter. Den ene varslet om en relasjon mellom student og lærer, den andre om lærerens oppførsel i undervisningssituasjoner. 

Endring 26/3 kl 12.50: Arkitektur- og designhøgskolen ga oss informasjon om to varsler de mottok i fjor.

Powered by Labrador CMS