metoo i akademia

Minst 33 varsler om seksuell trakassering det siste året

Flesteparten av de nye varslingssakene stammer fra Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet.

— Lenge fryktet vi at det foregikk en underrapportering. Vi kan fortsatt ikke utelukke det, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Etter metoo-bevegelsen i 2017 ble det satt i gang en stor diskusjon om seksuell trakassering også i akademia. I 2019 var 26 universiteter og høgskoler med på en nasjonal kartlegging over seksuell trakassering og mobbing i akademia.

Kartleggingen avdekket blant annet 18 tilfeller av overgrep. 13 prosent av respondentene meldte at de hadde blitt mobbet eller trakassert, mens 1,6 prosent oppga å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt daværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

Khrono har de siste dagene skrevet om en mannlig, vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Bergen som er sagt opp etter at vedkommende skal ha fotografert studenters kroppsdeler, og blitt anklaget for metoo-lignende saker.

Khrono har også undersøkt nærmere hvordan situasjonen er ett år etter den nasjonale kartleggingen.

Vi har spurt flere utdanningsinstitusjoner hvor mange varsler om seksuell trakassering som har kommet inn det siste året og hvordan de har håndtert dem.

Vanskelig å følge opp

Ti høyere utdanningsinstitusjoner har svart på Khronos spørsmål. Flere av dem melder at det ikke har kommet noen nye varsler om seksuell trakassering siden mai 2019, da dataene for den nasjonale kartleggingen ble hentet inn.

Universitetet i Oslo har fått inn 11 varsler, UiT Norges arktiske universitet har fått inn 10, mens både Universitetet i Agder, NTNU og Universitetet i Bergen har fått inn fire varsler hver.

I fjor kom det fram at alvorlige overgrepssaker hadde funnet sted ved flere av utdanningsinstitusjonene. De universitetene og høgskolene som fikk meldinger om dette, forteller at det er vanskelig å følge dette opp, siden undersøkelsen ble gjort anonymt. De sier likevel at de har oppfordret dem det gjelder til å melde ifra til institusjonen, og at de ellers har prøvd å forbedre rutinene sine.

Stølen: — Vi tar dette alvorlig

Tall fra Enhet for internrevisjon ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at det siden mai i 2019 til juni i år har kommet inn 11 varsler om seksuell trakassering.

UiO opplyser at alle varslene kom fra studenter. De ønsker ikke å gå mer i detaljer om sakene, men opplyser om at de er av ulik alvorlighetsgrad.

— Det er viktig at folk tør å varsle. Derfor ser ikke jeg det som et problem at vi har et høyt varslingstall, sier rektor ved UiO, Svein Stølen til Khrono.

— Jeg tenker at når folk varsler viser det at de har tillit til at systemet fungerer, og at vi tar dette alvorlig. Det gjør vi. Lenge fryktet vi at det foregikk en underrapportering. Vi kan fortsatt ikke utelukke det, sier Stølen.

— Kan du si noe mer om hva varslene handlet om?

— Det er ikke klokt å snakke i pressen om sånt. Vi ønsker å behandle dette på en ordentlig måte. Vi ønsker ikke minst å opptre på en måte som ikke gjør det vanskeligere å varsle, sier han.

UiO opplyser om at studentsaker blir håndtert av fakultetene, hvor de som mottar saker har gjennomgått spesifikk opplæring i å håndtere dem.

— Det er viktig at folk tør å varsle, sier rektor ved UiO, Svein Stølen

— Hva betyr det at sakene blir håndtert av fakultetet? Hva kan være konsekvensene av slike varslingssaker?

— Vi følger opp sakene. Det har tidligere vært tilfeller med oppsigelse, og studenter har blitt fratatt muligheten til å være student, men noe slikt har ikke skjedd i løpet av det siste året, sier Stølen.

— Tror du det er mulig å få ordentlig bukt med dette?

— Vi må ikke tro at dette bare har med universitetet å gjøre. Universitetet er en del av samfunnet, dermed får vi vår andel. Dette handler om hvordan vi oppdrar våre barn, om barnehagen og skolen. En ekstra utfordring hos oss er asymmetriske maktforhold — særlig mellom student og ansatt, men også relatert til midlertidighet. På samme måte som i kulturlivet, idretten og resten av arbeidslivet, kan det av og til være utfordrende, sier han.

Stølen trekker fram at UiOs nettsider om varsling er videreutviklet og forbedret. Han forteller også at 332 ledere har vært på kurs i forebygging og håndtering av trakassering og seksuell trakassering.

Tror det er mørketall

UiT Norges arktiske universitet har hatt 10 varslingssaker om seksuell trakassering siden kartleggingen sommeren 2019. Det forteller organisasjons- og økonomidirektør, Odd Arne Paulsen.

Organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen vil signalisere klart at universitetsldelsen ønsker at folk sier i fra.

Disse ti sakene blir kategorisert under seksuell trakassering, men Paulsen sier at «noen saker er i grenseland mht. til vurderingen av om trakasseringen er av seksuell karakter eller «bare» trakassering».

Paulsen opplyser om at det også kan være saker som er håndtert på instituttnivå, og som ledelsen ikke har fått kjennskap til.

— Vi kan anta at det er mindre alvorlige saker som er løst lokalt. Så kan vi også anta at det kan være hendelser som ikke er blitt varslet verken lokalt eller gjennom de felles mekanismene som UiT har, skriver Paulsen i en epost til Khrono.

Paulsen tror ikke at alvorlighetsgraden er høy på de sakene som løses lokalt på instituttnivå.

— Men hvorvidt en ansatt eller student varsler i det hele tatt, der tror jeg det er mørketall, sier Paulsen til Khrono.

— Må signaliseres klart at vi ønsker at folk sier i fra

Paulsen forteller at ved UiT behandles varsler på denne måten: Alle parter får uttale seg, og når saken er tilstrekkelig opplyst vurderer arbeidsgiver eventuell reaksjon overfor den som har har blitt varslet om.

— Det har vært saker der den som har trakassert har gitt unnskyldning og beklaget. Det er også gitt tilrettevisning som reaksjon overfor den eller de som har trakassert. Det har vært saker der den som har trakassert ikke har noen tilhørighet til UiT. I sistnevnte sak har vi iverksatt tiltak for å ivareta den ansatte som er trakassert, på best mulig måte, skriver han.

Ifølge fjorårets kartlegging, skjedde ett av de 18 tilfellene av seksuelle overgrep ved UiT.

Paulsen trekker fram at denne undersøkelsen var anonym. Derfor har ikke UiT kjennskap til hvem som har meldt om hendelsene i undersøkelsen.

— Det er bra å få fram slike tall, men det gir oss ikke all infoen vi trenger. Vi kan ikke ha anonyme varsler, dersom vi skal være i stand til å gjøre noe med det, sier han.

Paulsen har inntrykk av at ansatte og studenter faktisk varsler når de har behov for det, men gir likevel en ny påminnelse:

— Mitt inntrykk er at vi jobber godt med de sakene vi har. Det må oppleves trygt og må signaliseres klart at vi ønsker at folk sier i fra, sier Paulsen.

Fire saker ved Universitetet i Bergen

Ved Universitetet i Bergen har det kommet inn 4 saker gjennom studentenes Si ifra-system og varslingssystemet for ansatte.

— Sakene håndteres i henhold til rutinene som er beskrevet for oppfølging av disse sakene, skriver HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn i en e-post.

Saken hvor en mannlig vitenskapelig ansatt nylig ble sagt opp etter å ha fotografert studenters kroppsdeler, kommer utenom de fire sakene.

— Dette var en sak fra før 2019, skriver Dyrkorn.

— Oppfordret til at straffbare handlinger bør politianmeldes

Ved Universitetet i Agder (UiA) har det også kommet inn fire saker som faller inn under kategorien seksuell trakassering eller seksuell uønsket oppmerksomhet.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen skriver i en e-post at de håndterer disse sakene i tråd med interne saksbehandlingsrutiner.

Også Smith-Tønnessen sier det ikke har vært mulig for UiA-ledelsen å følge opp sakene fra den nasjonale kartleggingen, fordi den var anonym.

— Da resultatene ble presentert i fjor var vi tydelige overfor våre ansatte om dette, og ba de som måtte ha opplevd uønskede hendelser om å varsle om dette via sin leder, personalavdelingen eller vårt Si ifra-system, skriver Smith-Tønnessen i en epost.

— Vi har også oppfordret til at straffbare handlinger bør politianmeldes, legger hun til.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen oppfordrer ansatte og studenter om å politianmelde straffbare handlinger.

Behandlet i eget utvalg ved NTNU

Ved NTNU har de behandlet fire varslingssaker om seksuell trakassering.

HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes opplyser om at fram til november 2019 gikk varsler om seksuell trakassering til det enkelte fakultet. Derfor har ikke NTNU en samlet oversikt over eventuelle varsler før dette.

I november 2019 opprettet NTNU, som den eneste institusjonen i landet, et sentralt varslingsmottak for all seksuell trakassering. Etter dette har dette mottaket altså fått inn og ferdigbehandlet fire saker.

— Å beskrive håndtering av disse fire sakene blir avidentifiserende, fordi de er så få. Men i korthet kan det sies at utvalget har fått sakene, gjennomført samtaler i tråd med mandat, stilet en rapport med anbefalinger tilbake til HR/HMS-sjefen, og HR/HMS-sjefen har videre bragt hver enkelt sak på dertil egnet vis tilbake til rett overordnet nivå i linja, skriver HR/HMS-sjef Hestnes i e-posten.

Hestnes mener at ingenting tyder på at de fire sakene de har fått i varslingsmottaket senere var blant de alvorlige funnene i undersøkelsen fra 2019. To av de 18 tilfellene av seksuelle overgrep stammet fra NTNU.

Ingen nye varsler

Verken ved Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold eller Norges- miljø og biovitenskapelige universitet er det registrert nye varsler om seksuell trakassering etter mai 2019.

Universitetet i Stavanger opplyser likevel om at de har hatt tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet som har blitt håndtert i linjeledelsen.

OsloMet, Høgskolen i Innlandet og Nord universitet har ikke svart på Khronos spørsmål.

(Saken er oppdatert 23.06 kl. 11.56 med informasjon fra Universitetet i Bergen)

Powered by Labrador CMS