Debatt ● marit kirkevold

OsloMet skal sikre rettferdig vurdering av eksamen

OsloMet er opptatt av å sikre at studentene får en rettferdig vurdering og at eksamensresultatet står i forhold til kravene i undervisningsemnet, skriver helsedekanen ved OsloMet.

Dekan Marit Kirkevold mener OsloMet er i sin fulle rett til å nedjustere terskelverdier for hva som bør gi stryk på eksamen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Dette er et tilsvar og en samtidig imøtegåelse til et innlegg fra tre eksterne sensorer ved OsloMet, innlegget er her: Åpent brev til OsloMet: Varsler om at faglige krav fra sensor settes til side med et trylleslag av administrasjonen

OsloMet vil først av alt beklage at prosessen rundt vurdering og karaktersetting av eksamen i anatomi i første semester ved fysioterapistudiet dette studieåret er blitt uheldig og har trukket ut i tid, ikke minst for studentene som har opplevd dette som meget belastende.

Vi er svært opptatt av å ha en ryddig prosess rundt studentevaluering og karaktersetting. Denne saken er høyst uvanlig og OsloMet har gjort de tiltakene vi har ansett nødvendig for å ivareta studentenes interesser, samtidig som vurderingen skal være upartisk og faglig betryggende (jf. UH-loven).

I sitt innlegg kommer de tre forfatterne med flere påstander som vi er uenige i. Saken omhandler en faglig uenighet om hvilket nivå og omfang på kunnskap og kompetanse studentene skal ha i et ti studiepoengs introduksjonsemne i anatomi i fysioterapistudiets første semester. Innleggsforfatterne mener deres faglige vurdering av prestasjonene i anatomi overprøves og tilsidesettes av administrasjonen ved OsloMet. Det stemmer ikke. 

OsloMet har ikke overprøvd sensorenes vurdering av oppgavebesvarelsene eller endret poengsummene som ble satt på de ulike oppgavene. Men det er korrekt at terskelverdien for å skille mellom en bestått og ikke-bestått oppgave er justert ned.

Dette er ikke gjort for å kamuflere et dårlig resultat, slik innleggsforfatterne hevder, men for at studentene skal få en rettferdig vurdering og et eksamensresultat som står i forhold til kravene i emnet. Kunnskapsnivået studentene skal ha fastsettes i programplanen, som er utformet med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for fysioterapiutdanningen. Det er universitetets ansvar å fastsette dette og bestemme hvordan karakterskalaen skal brukes, slik at karaktergiving er konsistent og forutsigbar.

Dette er ikke gjort for å kamuflere et dårlig resultat, slik innleggsforfatterne hevder, men for at studentene skal få en rettferdig vurdering og et eksamensresultat som står i forhold til kravene i emnet.

Marit Kirkevold

Vår praksis ved sensur er at interne og eksterne sensorer møtes og samsensurerer oppgavene. Dette innebærer også en vurdering av nivå på eksamen, om enkelte av oppgavene ikke fungerer som forutsatt (er for vanskelige eller er uklare), eller om terskelverdien ikke er korrekt plassert i lys av overnevnte forhold. Det er ikke uvanlig å justere terskelverdier eller ta ut oppgaver som ikke skal telle i det endelige resultatet. 

For årets eksamen burde terskelverdien blitt justert ned i utgangspunktet fordi eksamensoppgavene var endret fra de to foregående årene. Dette ble beklageligvis først oppdaget etter gjennomføringen av ordinær eksamen, en feil vi ønsket å rette opp for at studentene skulle få en mest mulig riktig vurdering av kompetansekravet i emnet. Eksamen i dette emnet er ikke den eneste vurderingen av studentenes kompetanse i anatomi i løpet av studiet.

Innleggsforfatterne hevder at OsloMet valgte å ikke publisere resultatene fra konte-eksamen da de viste seg å være like svake som ved ordinær eksamen. Det er ikke riktig. OsloMet utsatte publisering av resultatene inntil vi hadde innhentet en uhildet vurdering av eksamen, slik retningslinjene tilsier når sensorene ikke kommer til enighet. I tillegg til samsensur mellom sensorene ble det avholdt et møte med alle interne og eksterne sensorer, samt emneansvarlig og avdelingsleder, for å gjøre en vurdering av eksamensspørsmålene i lys av resultatet, herunder også om terskelverdien var riktig plassert i lys av eksamens vanskelighetsgrad. Siden det ikke var mulig for sensorene å komme til enighet, ble ekstern tilsynssensor bedt om å gjøre en grundig og uhildet vurdering. I tråd med tilsynssensors anbefaling ble terskelverdien senket. Tilsynssensor har som oppgave å sikre at eksamen er rimelig i henhold til gjeldende programplan og emneplan.

Innleggsforfatterne mener OsloMet ikke har vurdert om det er andre forklaringer på hvorfor eksamensresultatene er så svake, som for eksempel endringer i undervisningsopplegget. Det stemmer ikke. Det er gjort en grundig vurdering av undervisningen, og det ble foretatt flere kvalitetshevende tiltak før gjennomføringen av emnet. Store deler av undervisningen ble flyttet til OsloMets lokaler basert på tidligere studenters evaluering. 

Det er etablert egne anatomiundervisningsarealer for studentene, nye digitale hjelpemidler er tatt i bruk og lærertettheten er økt for å hjelpe studentene i læreprosessen. Undervisningsteamet består av lærere med ulik kompetanse og kjennskap til fysioterapifaget og utdanningen. Studentevalueringene viser også at studentene er gjennomgående meget fornøyde med undervisningen. Eksamensresultatene i de øvrige førsteårsemnene tilsier heller ikke at dette er et kull som har svake forutsetninger for å tilegne seg kunnskap, noe som kunne bidratt til å forklare et svakt resultat.

Forfatterne er bekymret for at OsloMet slipper gjennom kandidater med besvarelser som ikke holder et faglig forsvarlig nivå. Det mener vi er en grunnløs bekymring. Studentene er i det første semesteret og kunnskapskravene i emnet er utformet for å stå i forhold til det. Anatomi er en grunnleggende kunnskap også i de videre emnene, og studentene vil fortsette å lære og anvende denne kunnskapen, både i undervisning og under eksamen, slik at de har et godt og tilfredsstillende faglig nivå når de uteksamineres. Fysioterapistudiet ved OsloMet utdanner kvalifiserte fysioterapeuter og nåværende programplan er i tråd med de nasjonale retningslinjene.

Innleggsforfatterne påpeker at de har vært sensorer lenge og kjenner godt til anatomiundervisningen og det faglige nivået fra tidligere. Det er korrekt. OsloMet har heller ikke trukket sensorenes faglige vurdering i tvil, eller hevdet at de ikke skal ha noen mening om det faglige nivået til studentene.

Samtidig er det OsloMets oppgave å sørge for at eksamen står i forhold til kravene i emnet. De siste årene har hele programplanen blitt revidert som følge av omlegging i henhold til de nye nasjonale retningslinjene, herunder også endring av emneplaner, læringsutbytter, undervisningsopplegg og eksamen. Eksamen ble også endret fra i fjor til i år. I år oppsto det uenighet mellom sensorene om det faglige nivået, og da ble tilsynssensor trukket inn for å finne en løsning på den uheldige situasjonen som hadde oppstått.

Powered by Labrador CMS