Universitetet i Stavanger

Reagerer på at det nye styret er dominert av folk fra næringslivet

Tre av fire eksterne representanter i styret til Universitetet i Stavanger har bakgrunn fra næringslivet. — Uforståelig snever representasjon, sier statsviter Svein Erik Tuastad.

Statsviter Svein Erik Tuastad arbeider ved Universitetet i Stavanger
Svein Erik Tuastad har åtte år bak seg som ansattrepresentant i styret. Han er bekymret over at de eksterne representantene har så lik bakgrunn.

I juni ble det klart hvem Kunnskapsdepartementet ønsker skal være de eksterne representantene i 10 nye styrer ved universiteter og høgskoler.

 Ved Universitetet i Stavanger blir det stor utskiftning fra høsten. Det er bare styreleder Anne Marit Panengstuen som fortsetter i en ny periode blant de eksterne. De fire som skal sitte i styret de neste fire årene, er:

  •  Anne Marit Panengstuen, styreleder, konsernsjef i Nortura
  • Elisabeth Birkeland, Senior Vice president I Equinor
  • Murshid Hugberg-Ali, Co-CEO i Skyfri Group
  • Ole Tjomsland, prosjektdirektør I Helse Sør-Øst

— Helt uforståelig

Tre eksterne med bakgrunn fra næringslivet og en leder fra et helseforetak får statsviter Svein Erik Tuastad til å reagere. Selv har han sittet to perioder som ansattrepresentant og hadde sitt siste møte nå i juni.

— Jeg etterlyser begrunnelsen for en utnevnelse som virker helt uforståelig. Her har man utelukket brede samfunnsfelt som for eksempel kultur, politikk, andre universiteter og så videre. I stedet har de kun tatt folk fra næringslivet samt en helsebyråkrat. Det virker som at det kun er næringslivet som er interessant.

 Tuastad ser på det som en viktig beslutning å utnevne eksterne representanter. Det handler om hvem som skal styre universiteter og høgskoler.

— En slik snever sammensetning er i strid med universitetets mandat. Vi skal ikke bare drive med innovasjon, men undervise og forske. Da er det ikke bare næringslivet som er vår oppdragsgiver.

— Ideologisk markering

Den erfarne ansattrepresentanten sier de tidligere hadde eksterne representanter fra universiteter, politikk og media i tillegg til næringslivet.

— Nå er disse tatt ut og inn kommer det næringslivsfolk. Én eller to med slik bakgrunn kan jeg forstå, men at alle fire kommer fra det samme sjiktet, virker nesten som en ideologisk markering fra Ola Borten Moes side.

 Svein Erik Tuastad sier statsråden har markert seg med en profil som går ut på at det er viktig at universiteter leverer til arbeidslivet. Det er Tuastad også enig i, men at sammensetninga er så ensidig tror han ikke tjener sektoren.

— Det er ikke slik at hvis du jobber i et stort selskap, og alle har den samme profilen, så vet du best hvordan universitetet skal drives. Denne ensidigheten opplever jeg som et brudd med tidligere praksis og det som er meninga med ekstern representasjon, å få et bredere perspektiv. Her er det uforståelig snevert, gjentar han.

— Ofte ville eksterne omtale og forstå studenter som «kunder». Men studentene er ikke kunder slik de er på en markedsplass hvor man forhandler om priser og så videre. Det går inn i og skal lære seg en akademisk tradisjon, og det handler om dannelse også. Kunder skal ikke dannes, men studenter skal det. 

— I tråd med strategien

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet svarer slik på Tuastads kritikk. 

Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

—- Vi mener at den samlede kompetansen i det nye styret treffer godt på universitetets profil og utfordringsbilde. Det har blant annet vært lagt vekt på at styret bør ha kompetanse innen bærekraft, energi og innovasjon, i tråd med Universitetet i Stavanger sin egen strategi, skriver Hoel i en e-post. 

 På spørsmål fra Khrono om det ikke er verdifullt å ha en bred representasjon også blant eksterne representanter, svarer Kunnskapsdepartementet at det samlet sett vektlegges at styremedlemmer skal tilføre styrene et bredt spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra privat og offentlig sektor og kultur- og samfunnsliv. Dette for å ivareta institusjonenes behov og samfunnets interesser. 

 Luket ut akademia

Da Universitetet i Stavanger foreslo hvem de ønsket som eksterne styremedlemmer i kommende periode fikk de gehør for forslag på navn fra næringslivet. 

Som forslag på faste møtende representanter fikk de ikke gjennomslag for styremedlemmer med en annen profil: Kikki Flesche Kleiven, instituttleder og direktør ved Bjerknessenteret (ble vara), professor Hilde Lurås ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, rådmann Elin Schanche, prodekan og professor Anna Strömberg eller professor Christian Richter Østergaard.

 Videre foreslo de at tidligere sjefredaktør Tom Hetland skulle fortsette i en ny periode, men han ble ikke oppnevnt på nytt.

— Alle de utnevnte eksterne styremedlemmene er også foreslått av institusjonen selv, kommenterer statssekretær Hoel. 

— Utrolig homogen gjeng

 Etter åtte år i universitetsstyret har Svein Erik Tuastad sett hvor viktig de eksterne representantene er. De har definisjonsmakt og gjennomslag. Med næringslivsbakgrunn er det lett å tro at universiteter i utgangspunktet er en vanlig produksjonsbedrift. Mange har en utvikling underveis og forstår hva som er særegent ved et universitet.

 Ifølge Tuastad har folk fra media, kultur og politikk en helt annen forståelse av hva et universitet er.

— Vi står overfor en krevende periode med omlegging og nedskjæringer. I en slik situasjon er min erfaring at det er viktig å ha en konstruktiv dialog mellom de vitenskapelig ansatte og de eksterne. Med så ensidig bakgrunn blant de eksterne, frykter jeg at det kan bli unødvendig vanskelig å komme fram til en felles forståelse av problemene. Nå er de en utrolig homogen gjeng, sier Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Bytter profil

Flere andre utdanningsinstitusjoner har fått oppnevnt nye eksterne styremedlemmer.

Ved OsloMet takkes medieprofessor ved Universitetet i Oslo, Trine Syvertsen, snart av etter åtte år som styreleder. Inn kommer én erstatter utpekt av Kunnskapsdepartementet med en ganske annerledes profil.

Påtroppende styreleder ved OsloMet, Vibecke Hverven, er partner i konsulentselskapet Considium Consulting Group AS og har lang fartstid fra næringslivet. Hun har blant annet vært administrerende direktør i SWECO Norge og daglig leder i OBOS Prosjekt.

Og listen over styreverv er lang. Hverven er styremedlem i Norconsult, Cambi Group, Balco Group, Prevent Systems, Insenti, USBL og styreleder i Ungt Entreprenørskap Viken. Og det er kun vervene hun har for øyeblikket.

Men styreledervervet ved OsloMet blir hennes møte med et universitetsstyre.

— Høy kvalitet

— Hvilken rolle mener du representanter fra næringslivet spiller i et universitetsstyre?

— Det er viktig å ha høy kvalitet i leveranse av kunnskap i et universitet. Samfunnet er i en rivende utvikling og det er krevende å ha tilstrekkelig kvalitet i utdanningen i både spisskompetanse og i tilstrekkelig bredde. Utdanningsinstitusjoner må forholde seg til omverden, og da gjelder det å være tilstrekkelig endringsorientert. Når målet er å dekke samfunnets kunnskapsbehov, er det fornuftig å ha representanter fra næringslivet som kjenner på disse behovene, sier Hverven.

— Det rettes kritikk mot en overvekt av eksterne representanter fra næringslivet i Stavanger. Hva er dine tanker om det?

— Jeg mener at næringslivet bør være representert i et universitetsstyre. Og i et universitetsstyre er det mange representanter fra universitetet. Det er ikke slik at det er en overvekt av representanter fra næringslivet.

Powered by Labrador CMS