Debatt ● 11 ansatte ved Universitetet i Bergen

UiB-rektoratets problematiske Gaza-erklæring

Vi trenger klarere prinsipper for handling, ikke verdinøytralitet.

Fredag streiket studenter i Bergen for at UiB skal avslutte samarbeid med israelske institusjoner. Her demonstrerer en gruppe ved rektors kontor på Muséplass.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Rektoratet ved UiB har publisert et innlegg med tittelen «Støtteerklæring til sivilbefolkningen i Gaza». Det er fint at ledelsen vil ivareta både israelske og palestinske studenter og lærere ved UiB og klargjør sitt avvisende syn på akademisk boikott.

Spørsmålet er likevel om ikke UiB og andre akademiske institusjoner snarest må avslutte institusjonelt samarbeid med israelske universiteter, som jo er en integrert del av det israelske apartheidsystemet og i angrepet på sivilbefolkningen i Gaza. Ifølge epost fra rektor Hagen 16. november 2023 har UiB to studentutvekslingsavtaler på fakultetsnivå, med Tel Aviv University (Juridisk fakultet) og Bezlael Academy of Arts and Design (KDM). Om det finnes andre institusjonelle avtaler, ble ikke svart ut. KDM har selv brutt samarbeidet. Juridisk fakultet nekter.

Erklæringen fra ledelsen synes basert på en misforstått forestilling om at nøytralitet er en akademisk verdi. I en situasjon med grove overgrep mot en folkegruppe må ikke nøytralitet og «åpenhet for dialog» forveksles med reelle akademiske verdier som sannferdighet, akademisk objektivitet og standpunkt mot urett. Nøytralitet er reelt støtte til overmakten, overgriperen, ikke offeret.

I en situasjon med grove overgrep mot en folkegruppe må ikke nøytralitet og «åpenhet for dialog» forveksles med reelle akademiske verdier som sannferdighet, akademisk objektivitet og standpunkt mot urett.

11 UiB-ansatte

Innlegget fordømmer konkret ingen «brudd på folkeretten» slik man hevder, og sier ingenting om UiBs ansvar for å handle i samsvar med menneskerettighetene slik man som del av statsforvaltningen er forpliktet på ifølge Grunnloven § 2. Formuleringen om at «vi» på UiB «står for internasjonal humanitærrett», er uforklart i innlegget. Så vidt vi vet har UiB verken tatt krigsfanger eller deltatt i Israels krigføring. Men hvis det likevel er slik at UiB-ansatte deltar i IDF i Gaza med rektoratets viten, må det komme frem i lyset.

UiB må gjerne fordømme Hamas’ angrep på sivile i Israel. Ingen her vil være uenig i en slik kritikk. Men skal man tale sant, må man samtidig fordømme Israels ulovlige okkupasjon av palestinske territorier og de ulovlige israelske bosettingene. Videre må man kraftig fordømme de systematiske bruddene på menneskerettighetene i Gaza, som også har rammet 270 norske palestinere.

Rektoratet nevner ikke at Folkerettsdomstolen nettopp har ansett det plausibelt at det finner sted et israelsk folkemord på palestinere i Gaza. Domstolen er sterkt kritisk til Israels handlinger, herunder uttalelser fra israelske ledere i kategorien oppfordring til folkemord. Her i Norge har leder for FNs undersøkelseskommisjon for Israel og Palestina, Navi Pillay, og store norske humanitære organisasjoner som Redd Barna, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp, alle gått til det helt uvanlige skritt å be Kripos starte full etterforskning av israelske ledere for forbrytelser mot menneskeheten i Gaza, jf. anmeldelse inngitt av Den internasjonale juriskommisjonen norsk avdeling og Forsvar folkeretten. Bakgrunnen for alt dette er at Israels metodiske angrep på Gaza er allment kjent.

Folkerettsdomstolens avgjørelse og ulike strafferettslige prosesser vil etter hvert kunne få mange og kraftfulle virkninger. Ifølge utenriksminister Barth Eide ser regjeringen nå på «om det er noe i vår samhandling med Israel som potensielt kunne føre til at vi er medskyldige» – i folkemord. Skal UiB stille seg på feil side av historien ved å legge listen alt for høyt i spørsmålet om fortsatt akademisk samarbeid?

Vi savner dessuten at ledelsen i sitt innlegg sier klart fra om hvem overgriperen på Gaza er. For en mer konkret beskrivelse, se her, her og her. Det sentrale er kombinasjonen av Israels blokade, invasjon og særdeles omfattende bombing av sivile og sivil infrastruktur på et lite og tett befolket område, som har resultert i snart 100 000 drepte og sårete hvorav de fleste er helt uskyldige sivile (70 prosent antas å være kvinner og barn). Nesten 12 000 barn er drept og flere tusen savnet, mens 90 prosent av befolkningen er tvangsfordrevet. Det er stor fare for hungersnød og dødelige sykdommer. 

Som akademikere må vi tåle å innse at dette er et resultat av en militær plan hvor israelske ledere hele tiden har hatt full oversikt over konsekvensene.

Det er mistanke om «targetet killing» hvor ansatte er særskilt utpekte mål.

11 UiB-ansatte

Det dreier seg om massemord utført av topp-politikere og et militærvesen som har kastet alle etiske og folkerettslige prinsipper til side. FN-personell, journalister, helsearbeidere, og barn, er myrdet på kort tid i et antall som savner sidestykke. Pasienter henrettes inne på sykehus og krenkelser av palestinsk kvinnehelse er under vurdering som folkemord.

Så hva da med rektoratets prinsipper for akademisk samarbeid i praksis?

Ifølge troverdige kilder har IDF bare på Gaza i løpet av fire måneder drept over 4 300 studenter og skadet nesten 8 000 andre studenter, drept minst 230 lærere og administrativt personell og skadet 750 andre, mens 94 universitetsprofessorer er drept. Det er mistanke om «targetet killing» hvor ansatte er særskilt utpekte mål. De fleste universiteter i Gaza er helt eller delvis bombet eller sprengt i stykker. UiBs palestinske samarbeidspartner på Vestbredden, Birzeit University, utsettes for militære raid, en student har blitt skutt på campus, over 100 studenter er fengslet mens ansatte stadig utsettes for arrestasjoner. UiB har så vidt vi vet ikke protestert overfor Israel.

På Tel Aviv University er reell akademisk frihet fraværende fordi universitetet ensidig støtter operasjon «Iron Sword» i Gaza, tydeliggjort på hjemmesidene. Universitetsledere, ansatte og over 6 000 studenter deltar aktivt i IDF. Dette er de akademiske ‘heltene’ vi skal sende vår studenter tilbake til straks UDs reiseråd endres, for å lære om deres lov og rett. Det har dermed allerede skjedd en pervertering av selve grunnlaget for juristutdannelsen ved UiB, i strid med kandidatløftet som er avgitt også av ledelsen ved Juridisk fakultet.

Vi stiller spørsmålet: Hvor var du da ledelsen ved UiB og Juridisk fakultet i praksis ga sin moralske støtte til folkemord og/eller forbrytelser mot menneskeheten under dekke av våre akademiske verdier? Hvor i all verden var styrene ved UiB og fakultetet?

Innlegget er undertegnet av:

Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultet

Kjetil Rommetveit, professor ved Senter for vitenskapsteori 

Pelle Valentin Olsen, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Frode Helmich Pedersen, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kari Jegerstedt, senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Marry-Anne Karlsen, førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi

Synnøve Skarsbø Lindtner, førstelektor og nestleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Eirik Vassenden, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Gisle Selnes, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Inger Lise Teig, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

Kjersti Aarstein, førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Powered by Labrador CMS