landsmøte i krf

Mener Oslo-skolers boikott av NLA Høgskolen utfordrer religions­friheten

Kristelig Folkeparti har landsmøte i helgen. De vil forbedre forholdene for studenter med barn, åpne opp opptakssystemet til høyere utdanning og sikre rammer for høgskoler som NLA Høgskolen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpner i dag partiets landsmøte.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristelig Folkeparti (KrF) åpner sitt landsmøte i dag, torsdag 29. april. De skal som de andre partiene behandle partiets program for neste stortingsperiode. Men også en rekke resolusjoner skal debatteres.

En av resolusjonene på dagsorden handler om friskoler, og forholdene for NLA Høgskolen.

KrF skriver at de blant annet vil:

  • «at NOKUTs etablerte regler og kriterier skal ligge til grunn for akkreditering av høyere utdanning. Utover dette skal private høyskoler og universiteter fritt kunne definere eget verdigrunnlag.»

I tillegg heter det i resolusjonen at KrF mener det livssynsåpne samfunnet også skal prege utdanningssektoren.

— Flere Oslo-skoler har avsluttet et samarbeid med NLA Høgskolen på grunnlag av skolens verdidokument. Byrådet og skoleledelsen har valgt å ikke gripe inn. KrF mener dette er uforenlig med målet om et livssynsåpent samfunn, og er enig med Likestillings- og diskrimineringsombudet som mener Oslo-skolenes markering er problematisk med tanke på religionsfriheten, blir det understreket i resolusjonen.

Lokallagene til KrF i Viken, Oslo og Rogaland har alle sendt inn forslag knyttet til friskoler og situasjonen for NLA Høgskolen.

— Naivt å tro at staten sikrer religionsfrihet

— Det er naivt å tro at en såkalt nøytral stat vil sikre et inkluderende samfunn som ikke bedriver religiøs diskriminering. Vi må ha tydelige politiske føringer som sikrer det livssynsåpne samfunnet. Flere Oslo-skoler har avsluttet et samarbeid med NLA Høgskolen på grunn av en tradisjonell samlivsetikk ved sistnevnte, heter det i Oslo KrFs forslag til resolusjon.

Dette er uholdbart og vitner om en manglede forståelse for den akademiske friheten i høyere utdanning fra Oslo kommunes side, heter det.

— Både på institusjonelt og individuelt nivå må man finne det rette balansepunktet mellom akademisk frihet og verdimessig integritet. Høgskoler har rett til å kunne forvente at ansatte gir en tilslutning til et helhetlig livssynsperspektiv slik dette kommer til uttrykk i høgskolens basis, formål og verdidokument. Samtidig har vitenskapelig ansatte rett til et tydelig og tilstrekkelig frihetsrom for den forskning, undervisning og formidling som de skal utføre, heter det i Oslo KrFs forslag.

Bedre for studenter med barn

I forslag til partiprogram for KrF vektlegger partiet at de som Venstre ønsker å styrke situasjonen for studenter med barn, og KrF fremmer samme forslag som Venstre vedtok på sitt landsmøte:

— Prioritere en tiltakspakke for studenter med barn, med mer fleksible og tilpassede studieløp, økt studiestøtte til 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 12 år, og rett til foreldrepermisjon, heter det i forslag til program for perioden 2021-2025.

KrF er som både SV og Venstre opptatt at man skal vurdere nye opptaksregler til høyere utdanning. Regjeringen satte da også nettopp ned et utvalg som skal se på opptakssystem. Arbeidet skal ledes av Marianne Aasen.

Andre saker KrF løfter fram i programmet er :

  • Øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler, og øke antall studieplasser.
  • Gi den enkelte utdanningsinstitusjonen mulighet til å ivareta, videreføre og videreutvikle sin egenart.
  • Utvikle et finansieringssystem som behandler alle universiteter og høyskoler etter likeverdige kriterier.
  • Heve undervisningskvaliteten i høyere utdanning, blant annet ved å styrke Dikus kvalitetsprogrammer og ta i bruk nye undervisningsformer. Alle som underviser skal ha pedagogisk kompetanse og god undervisning skal meritteres.
  • Fastholde gratisprinsippet, for å sikre at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn.
  • Intensivere internasjonaliseringen av studiene.
  • Styrke samarbeidet mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, og heve arbeidsrelevansen i studieprogrammene.

Har sendt brev om NLA Høgskolen

Forskerforbundet sentralt sendte for en drøy uke siden brev til Kunnskapsdepartementet om NLA Høgskolen.

Det var Forskerforum som først omtalte brevet.

I brevet trekker Forskerforbundet fram at som akkreditert høgskole er NLA omfattet av universitets- og høgskoleloven, og dennes bestemmelser om at virksomheten skal fremme og verne akademisk frihet, og sikre at forskning og undervisning utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Forskerforbundet mener NLA Høgskolen i dag ikke oppfyller disse bestemmelsene. En nylig uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), støtter dette.

Videre skriver Forskerforbundet at de kan ikke akseptere at en akkreditert høgskole ikke sikrer sine vitenskapelige ansatte full akademisk frihet, og de ber Kunnskapsdepartementet sørge for at dette skjer.

Khrono har kontaktet Kunnskapsdepartementet om brevet fra NLA Høgskolen, men de hadde ikke mottatt det formelt da vi kontaktet dem i forrige uke.

Rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, skriver til Khrono om brevet Forskerforbundet har sendt:

— Jeg viser til det jeg uttalte om NESH-uttalelsen i et Khrono-oppslag 16. mars. Brevet fra Forskerforbundet fremstår som ett av mange initiativ som vil at NLA Høgskolen skal endre sitt livssynsbaserte verdigrunnlag. Brevet refererer kun til NESH-uttalelsen og inneholder ellers ingenting nytt. NLA har formidlet sitt syn på NESH-uttalelsen direkte til NESH, som er et rådgivende og ikke et dømmende organ. NESH sendte sin egen uttalelse til Kunnskapsdepartementet, så jeg antar at departementet allerede er godt kjent med den, heter det i epost fra Sødal.

To prosesser hos Nokut

NLA Høgskolen er også gjenstand for to ulike prosesser hos Nokut. Det er tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet og revideringen av høgskoleakkrediteringen.

Nokut opplyser til Khrono at innstillingene disse sakene kommer en gang over sommeren. Når innstillingene kommer blir de sendt til NLA Høgskolen for uttalelse og deretter skal den endelige innstillingen til NOKUTs styre.

Powered by Labrador CMS